การเรียน-พลังจักรวาล


คุณสมบัติของผู้เรียน
– ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออาชีพ
– ไม่จำกัดความรู้ทางการศึกษา
– ผู้เรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงื่อนไขของผู้ปฏิบัติ
– ขณะกำลังศึกษา (ห้วงเวลาที่รับการสอน) ห้ามเสพสุรายาดอง ของมึนเมา ทุกชนิด
– ผู้เรียนวิชานี้แล้วจะมีความสามารถในการนำวิชานี้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์หรือบรรเทาทุกข์ จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งกายและจิตใจ จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตเมตตายิ่งมีมากเพียงใด ประสิทธิภาพในการนำวิชานี้ไปใช้ จะยิ่ง ได้ผลมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
– เมื่อได้วิชานี้ไปแล้วจะต้องไม่นำไปประกอบเป็นอาชีพนั่นคือ ต้องปฏิบัติช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการบำบัดโรค โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นอีกประการหนึ่งผู้เรียนวิชานี้ จะต้องไม่ปฏิเสธบุคคลในครอบครัว เมื่อบุคคลในครอบครัวร้องขอให้ช่วยรักษาโรค หรือบำบัดอาการเจ็บป่วย ทุกกรณี

ข้อบ่งชี้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้
1.ผู้ทำการบำบัด ต้องเรียนและฝึกให้มีความคิดที่จะบรรลุถึงการควบคุมตนเองในภาระหน้าที่ต่างๆทุกประการ จากหน้าที่เล็กๆ ในครอบครัวไปจนถึงหน้าที่สูงสุดในสังคม นี่เป็นเป้าหมายของการฝึกฝนด้วยตนเอง เมื่อผู้ทำการบำบัดบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวแล้ว จะสามารถนำความผาสุกมาสู่คนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ทำการบำบัดและครอบครัวต้องผ่านการพิสูจน์จากสังคม และยอมรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา แม้จะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ยิ่งทนได้มากเท่าไร กรรมของเราก็จะหมดลงเร็วเท่านั้น ขณะที่เราทนต่อความทุกข์ยากได้ จิตวิญญาณจะพุ่งสู่ระดับสูงขึ้น เมื่อจิตวิญญาณของเราพัฒนาเข้าสู่ ระดับสูงขึ้น ร่างกายของเราก็จะดูดซับพลังจักรวาลได้ง่ายขึ้น ในสภาวะเช่นนี้เราจะมีความสามารถมากพอที่จะบำบัดคนไข้ทั้งหมดที่มาพบเราได้ ถึงแม้ว่าคนไข้เหล่านั้นจะมีโรคที่ยากต่อการบำบัด
3. เราต้องให้ความรักคนไข้ให้มากเท่ากับที่เราี่รักครอบครัวของเรา และต้องไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือฐานะ
4. ระหว่างการบำบัด ความคิดคำนึงของเราควรจดจ่ออยู่ที่คนไข้ และต้องไม่ยอมให้สภาวะแวดล้อมภายนอกทำให้เราไขว้เขว
5. ผู้ฝึกฝนต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนด้วยการปฏิเสธความมีชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติ และความรัก ความมีชื่อเสียงควรนำมา สู่บ้านเกิดเมืองนอนของตน ทรัพย์ศฤงคารควรอุทิศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศของตน และความรักควรจะแบ่งบันไปสู่มวลมนุษย์
6. ร่างกายของมนุษย์มีจุดสำคัญ 7 จุด เมื่อจุดเหล่านี้ถูกเปิด จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่าเต็มที่ ในชั้นต้นจะได้รับการเปิด จุด 6 จุด ที่เรียกว่า “จักระ”และเมื่อได้ฝึกฝนด้วยตนเอง จนประสบผลสำเร็จแล้ว จุดสำคัญอีก 1 จุด จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ ซึ่งถือว่าได้บรรลุถึงจุดสูงสุด และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์์

เวลาที่ใช้ในการศึกษา
ระดับพื้นฐาน มี 5 ระดับ ใช้เวลาเรียน1 วัน
เปิดสอนวันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา 08.30น.-15.30น. ที่ สำนักงานมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล
ระดับพื้นฐาน สอนวิธีการหายใจ การทำสมาธิ เรียนรู้ระบบจักระ สอนการรับและส่งพลังจักรวาลในการรักษาโรคต่างๆให้กับตนเองและผู้อื่น เรียนรู้การหมุนจักระหรือการพัฒนาจักระ และการพัฒนาจิตวิญญาณ เพื่อการเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ

ระดับที่สูงขึ้นไป
ใช้เวลาเรียนแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน และปัจจัยอื่นๆตามความเหมาะสม
การเรียนในระดับสูง เป็นการเรียนการรักษาโรคทางไกล ตลอดจนการประยุกต์วิชาพลังจักรวาลในกิจกรรมด้านต่างๆ

ทุกระดับจัดสอนที่สำนักงานมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร การเปิดสอนในแต่ละระดับได้จากเวบไซด์ของมูลนิธิฯ
หรือโทรติดต่อมายังมูลนิธิฯ โดยตรงที่
โทร./โทรสาร 02 054 1801 หรือ 085 369 1426
E-mail: kasuethai@gmail.com หรือ
Joey.jrt@gmail.com

Go to Top