ติดต่อมูลนิธิฯ

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล


เมื่อพุทธศักราช 2535 มี ลูกศิษย์ของ ศ. ดร. เซอร์ เลือง มินห์ ด๋าง จำนวน 6 คน ได้นำวิชาพลังจักรวาล มาเผยแพร่ในประเทศไทย ตามที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ในจำนวนนี้อาจารย์คนหนึ่ง ชื่อ ทิเฮือง ดูมเมอร์ เป็นชาวเวียดนาม อพยพมาอยู่ในประเทศไทย แต่ได้สัญชาติเป็นชาวเยอรมัน ลูกศิษย์คนไทยเรียกท่านว่า อาจารย์ ทิวา ดูมเมอร์ มีคนไทยเรียนวิชาพลังจักรวาล กันมาก อาจารย์ ทิวาได้เปิดสอนที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ต่อมาอาจารย์ ทิวา ได้ไปอยู่กับครอบครัวที่ประเทศเยอรมันนี

บุคคลผู้หนึ่งที่เรียนวิชานี้กับอาจารย์ ทิวา ในระดับ 1-2 และมีความสนใจเป็นพิเศษ เพราะตรงกับอุปนิสัยดั้งเดิม จึงได้พยายามหาโอกาสเรียนเพิ่มเติม และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้เดินทางไปรับการศึกษา จากอาจารย์ใหญ่ คือ ศ. ดร. เซอร์ เลือง มินห์ ด๋าง ณ ต่างประเทศ หลายครั้ง จนสำเร็จถึงระดับที่สามารถถ่ายทอดวิชานี้ต่อไปได้ บุคคลผู้นั้นคือ พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์

พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์ เป็นผู้ที่เรียนและปฏิบัติอย่างจริงจัง จนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าวิชานี้มีประโยชน์และให้คุณต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง จึงได้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง มูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล (Foundation for Training in Universal Energy) จึงก่อกำเนิดขึ้นในประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากกองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครให้จดทะเบียน มีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 เลขทะเบียนลำดับที่ กท 390 โดยมี พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการ

สำนักงานของมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล อยู่ เลขที่ 2 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 แยก2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (เลขที่เดิมคือ68/747) ตั้งอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ระหว่างสี่แยกแครายกับเชิงสะพานพระนั่งเกล้า เป็นอาคาร 4 ชั้น บนเนื้อที่ 80.2 ตารางวา เปิดทำการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540
โทร./โทรสาร 02 054 1801
E-mail: kasuethai@gmail.com หรือ
Joey.jrt@gmail.com

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล
ตามใบอนุญาตเลขที่ ต. 724 / 2537 ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ลง14 กันยายน 2537

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้ฝึกพลังจักรวาล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตและร่างทาย โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา
2. ส่งเสริมให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างทาย ในการช่วยเหลืออย่างจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
3. ดำเนินการแลกเปลี่ยน สัมมนา ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ กับสถาบันพลังจักรวาลนานาชาติ เพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์โลก
4. ดำเนินการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์การเอกชน สมาคม และมูลนิธิทั่วไป ในด้านการฟื้นฟูสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกาย รวมทั้งองค์การสาธารณกุศลและการสังคมสงเคราะห์
5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ผู้ลงนามอนุญาต
(นายนันทสาร สีสลับ)
รองเลขาธิการปฎิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

กิจกรรมในสถานที่

1.ให้การบำบัดโรค ทุกวัน เวลา 09.00-15.00 น. ไม่มีวันหยุด ผู้รับการบำบัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น
2. เปิดการอบรมวิชาพลังจักรวาล ระดับพื้นฐาน (ระดับ 1-5) ทุกวันเสาร์ สัปดาห์แรกของเดือน
3. วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สามของเดือน ที่เหมาะสม จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ
4. สัมมนา ทบทวน แลกเปลี่ยนประสบการ ระหว่างผู้ที่ได้เรียนวิชาพลังจักรวาลไปแล้ว ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น.
5. สวดมนต์ที่ห้องพระชั้น4 ของสำนักงานมูลนิธิฯ ทุกวันเสาร์ที่4 ของเดือนตั้งแต่เวลา 15.45 น. แล้วฝึกสมาธิร่วมกัน
6. ทุกวันมีเจ้าหน้าที่ประจำให้บริการ และให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม รวมทั้งบริการทางโทรศัพท์ด้วย

กิจกรรมนอกสถานที่

1. จัดการอบรม หรือบรรยาย วิชาพลังจักรวาล ตามสถานที่ต่างๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง
2. บริจาคเงินและหรือสิ่งของให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯเห็นชอบ
3. เข้าร่วมประชุมหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาพลังจักรวาล หรือวิชาการที่คล้ายคลึงกัน กับบุคคลหรือคณะบุคคลในทุกวงการ ทั้งในและนอกประเทศไทย

เกียรติคุณ

มูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนนทบุรี เสนอผลงานเพื่อคัดเลือกมูลนิธิดีเด่น ภาคที่ 1 ประจำปี 2553 ของสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ผลการพิจารณาคัดเลือก ปรากฎว่า มูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล ได้รับรางวัลชมเชย รับโล่ห์เกียรติคูณของสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.) อนึ่งมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 1424.

Go to Top